KONKURS NA ANIMATORA SPORTU
Dodane przez Administrator dnia 24/01/2013

WÓJT GMINY NOWA KARCZMA OGŁASZA KONKURS NA ANIMATORA SPORTU DLA KOMPLESU BOISK W GRABOWIE KOŚCIERSKIM WYBUDOWANEGO W RAMACH PROJEKTU
„MOJE BOISKO ORLIK 2012”


Rozszerzona zawartość newsa
WÓJT GMINY NOWA KARCZMA
OGŁASZA KONKURS NA ANIMATORA SPORTU DLA KOMPLESU BOISK
W GRABOWIE KOŚCIERSKIM WYBUDOWANEGO W RAMACH PROJEKTU
„MOJE BOISKO ORLIK


Forma zatrudnienia – umowa zlecenie na okres 9 miesięcy (marzec – listopad 2013r.).
W okresie 1 miesiąca liczba godzin pracy wynosi 160, przy czym:
- 80 godzin – umowa z Urzędem Gminy Nowa Karczma,
- 80 godzin – umowa z Wojewódzkim Szkolnym Związkiem Sportowym.

I. Wymagania niezbędne:
1. Ukończony 18 rok życia i posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych i niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie.
2. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku.
3. Nieposzkalowana opinia.
4. Odpowiednie kwalifikacje uprawniające do organizowania i prowadzenia zajęć sportowo – rekreacyjnych, tj. m.in. instruktora, trenera, nauczyciela wychowania fizycznego.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1. Inicjowanie, organizacja oraz prowadzenie zajęć i imprez sportowo - rekreacyjnych dla różnych grup społecznych, w tym w szczególności dla dzieci i młodzieży, ale także dla osób dorosłych i seniorów oraz dla rodzin i dla osób niepełnosprawnych.
2. Współpraca ze szkołami i jednostkami organizacyjnymi Gminy Nowa Karczma w celu promowania aktywności fizycznej.
3. Współpraca z klubami sportowymi i organizacjami pozarządowymi.
4. Organizowanie i współorganizowanie imprez i rozgrywek sportowych oraz innych wydarzeń promujących zdrowy styl życia, sprzyjających włączeniu społecznemu poprzez sport.
5. Organizowanie, promowanie i rozwijanie wolontariatu oraz aktywnej postawy obywatelskiej.
6. Inicjowanie i prowadzenie akcji promocyjnych sportu.
7. Prowadzenie wymaganej dokumentacji.

III. Wymagane dokumenty:
1. Życiorys (CV) – z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej.
2. List motywacyjny.
3. Koncepcja funkcjonowania obiektu Orlik 2012 w Grabowie Kościerskim, w postaci programu planowanych działań (na załączonym druku stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia), przy uwzględnieniu 160 godzin zajęć w miesiącu.
4. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie.
5. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje do pracy na w/w stanowisku.
6. Kserokopie dokumentów poświadczających dodatkowe kwalifikacje i listy referencyjne – w przypadku posiadania.
7. Kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe – w przypadku posiadania stażu pracy.
8. Oświadczenie o nie pobieraniu wynagrodzenia związanego z realizacja innych programów finansowanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki (na załączonym druku stanowiącym załącznik nr 2 do ogłoszenia).
9. Oświadczenie o dobrym stanie zdrowia.
10. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności.
11. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
Oferty należy przesłać pocztą lub składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Nowej Karczmie w godzinach pracy Urzędu od poniedziałku do piątku w godz. 7.15 – 15.15 w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Dotyczy: Animator –Boisko Orlik 2012 w Grabowie Kościerskim” w terminie do dnia 30.01.2013r. Oferty, które wpłyną do Urzędu po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.
Postępowanie składać się będzie z II etapów:
 • I etap – wstępna selekcja kandydatów – złożone oferty poddane zostaną analizie mającej na celu porównanie danych zawartych w dokumentach aplikacyjnych z wymaganiami formalnymi określonymi w ogłoszeniu oraz merytoryczne sprawdzenie koncepcji funkcjonowania obiektu, w postaci programu planowanych działań.
 • II etap – selekcja końcowa kandydatów, rozmowa kwalifikacyjna podczas której sprawdzone będzie merytoryczne przygotowanie kandydatów. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej osoby, które spełnią wymogi formalne zostaną powiadomione telefonicznie (kandydatów prosimy o podanie telefonu kontaktowego).
  Złożonych dokumentów nie zwracamy.
  Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Gminy Nowa Karczma oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Nowa Karczma.
  Wójt Gminy Nowa Karczma zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.
  Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Nowa Karczma
  – nr telefonu (58) 687-71-27.

  Wójt Gminy Nowa Karczma
  Andrzej Pollak  Oświadczenie kandydata
  Program planowanych działań