Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
4 czerwca 2018

Wójt Gminy Nowa Karczma informuje, iż w dniu 1 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017r., poz. 1566 ze zm.), wprowadzająca istotne zmiany w dotychczasowym systemie gospodarowania wodami w Polsce. Jedną ze zmian jest wprowadzenie opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej.

Art. 269 wyżej wymienionej ustawy wprowadza obowiązek dokonywania opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej i nakłada obowiązek uiszczenia opłaty za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej.

Sposób obliczania opłaty za tę usługę wodną reguluje art. 272 ust. 8 tejże ustawy. Wysokość opłaty ustala się jako iloczyn jednostkowej stawki opłaty, wyrażonej w m2 wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej oraz czasu wyrażonego w latach. Wpływy z opłat z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji stanowić będą w 90% przychód Wód Polskich, a w 10% dochód budżetu gminy. Jednostkowe stawki opłat za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, określone zostały w § 9 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne (Dz. U z 2017r., poz. 2502).

Wobec powyższego władający nieruchomością o powierzchni powyżej 3500 m2, którzy zabudowali swoją nieruchomość w co najmniej 70%, zobowiązani są do niezwłocznego przedstawienia danych o wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej (w m2 ), do Wójta Gminy Nowa Karczma w formie oświadczenia (wzór oświadczenia dostępny w tut. Urzędzie Gminy).

 

Wójt Gminy Nowa Karczma